Medal im. Florence Nightingale

Jest najwyższym międzynarodowym odznaczeniem przyznawanym pielęgniarkom i pielęgniarzom, osobom z pomocniczego personelu Czerwonego Krzyża ( żyjącym oraz pośmiertnie, poległym na polu chwały) zgodnie z:

  • ­  życzeniami uczestników VIII Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża w Londynie w 1907r.
  • ­  Uchwałą IX Konferencji Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Waszyngton 16 maja 1912r.

Przyznawany jest przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, osobom które wyróżniły się czynami wymagającymi poświęcenia i wyjątkowej odwagi w niesieniu pomocy ludności  zarówno w czasie wojen jak i pokoju, ofiarom konfliktów, kataklizmów i katastrof,  a także za wyjątkowe zasługi dla pielęgniarstwa, nowatorską i twórczą działalność na rzecz zdrowia publicznego i edukacji pielęgniarskiej.

Medal ustanowiony jest dla uczczenia pamięci godnych najwyższego uznania czynów Florencji Nightingale na rzecz poprawy opieki nad rannymi i chorymi w czasie Wojny Krymskiej. W latach 1854- 1855 organizowała szpitale i lazarety wojskowe, wprowadziła reżim sanitarny dzięki któremu śmiertelność wśród pacjentów zmalała z 74% do 22%. Działała zgodnie z głoszoną przez siebie ideą  obowiązku niesienia pomocy rannym niezależnie od ich pozycji w konflikcie, przynależności do armii. Idea ta stała się podstawową zasadą międzynarodowego prawa humanitarnego, którego krzewicielem jest Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Była inicjatorką profesjonalnego kształcenia pielęgniarek, założycielką szkoły pielęgniarstwa, mającej wpływ na rozwój pielęgniarstwa w świecie (1860r. Londyn, Szpital Św. Tomasza).

Wnioskodawcami o przyznanie Medalu są: Narodowe Komitety Czerwonego Krzyża, Czerwonego Półksiężyca i Czerwonego Lwa. Przyznawany jest co dwa lata w dniu urodzin prekursorki profesjonalnego pielęgniarstwa. Liczba nadawanych w danym roku medali nie może przekraczać 36 dla uczczenia zespołu z którym F. Nightingale rozpoczęła swoją misję w czasie wojny krymskiej.

Wraz z Medalem przekazywany jest Dyplomy Honorowy. Na obydwu widnieją wizerunki Florencji Nightingale z płonącym kagankiem w ręce, symbolem ofiarności i odwagi w niesieniu pomocy potrzebującym.

Medal nie jest przyznawany w czasie wojen o zasięgu światowym.