ELŻBIETA BAUM - CHRÓŚCICKA   1940

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTP w latach 2002 - 2005

 


Odznaczenia:


  • Medal Edukacji Narodowej,

  • Zasłużony dla Zdrowia Narodu

  • Odznaka Honorowa PTP

 

Urodziła się 6 lutego 1940 roku w Warszawie. Tu ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. Świadectwo maturalne otrzymała w 1957 roku. W 1960 roku podjęła naukę w Państwowej Szkole Położnych. Upragniony dyplom położnej otrzymała w 1963 roku i natychmiast podjęła pracę w Klinice Położnictwa i Ginekologii przy ul. Karowej w Oddziale Patologii Ciąży,a następnie w sali porodowej, gdzie opiekowała się słuchaczkami szkoły położnych odbywających szkolenie praktyczne. Dzięki bardzo dobrym wynikom pracy z młodzieżą w 1969 roku została zatrudniona w Liceum Medycznym przy ul. Rakowieckiej na stanowisku nauczycielki zawodu, a od 1 września 1970 przeszła do pracy na Wydziale Położnych Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 przy ul. Wilczej 9. Równocześnie rozpoczęła naukę w Studium Nauczycielskim Średnich Szkół Medycznych, które ukończyła w 1974 roku. Podjęła studia zaoczne na Uniwersytecie Warszawskim. Dyplom magistra Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji otrzymała w 1979 roku. W roku szkolnym 1980/1981 oprócz obowiązków nauczycielskich w Studium, kierowała Internatem dla  słuchaczek Szkół Medycznych. We wrześniu 1986 została zatrudniona  w Stołecznym Wydziale Zdrowia na stanowisku wizytatora szkół medycznych. 31 stycznia 1991 podjęła obowiązki Pielęgniarki Wojewódzkiej w Warszawie. Podczas wojny w Jugosławii współorganizowała i u uczestniczyła w wyjeździe do Osieku po dzieci dotknięte skutkami wojny. Dzięki tej akcji dziewięćdziesięcioro sześcioro dzieci wraz z siedmioma opiekunkami znalazło bezpieczne schronienie w Polsce. Od 1 lutego tegoż roku została powołana przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli Średnich Szkół Medycznych na stanowisko Krajowego Doradcy Metodycznego do spraw szkół położnych. Funkcję tę pełniła do roku 1996. Organizowała konferencje przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli realizujących program nauczania położnictwa, pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego i etyki. W latach 1996-2000 była zastępcą Dyrektora ds. Pielęgniarek i Położnych w Instytucie Matki i Dziecka (było to pierwsze tego typu stanowisko w kraju).

Poza pracą zawodową, mimo licznych obowiązków zawsze zaangażowana w prace społeczne. Od 1978 roku bardzo aktywnie włączyła się w działalność Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.  Kierowała pracą Komitetu Olimpiady Położnych [od 1979 roku. W 1983 roku została zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika Pielęgniarka i Położna, naczelną została w 1991. W 1992 PZWL zrezygnował z wydawania pisma. Pani Elżbieta założyła wówczas własne pismo Auxilium, dzięki któremu pismo wychodziło do roku 2008 i cieszyło się dużym zainteresowaniem czytelników. Oprócz miesięcznika były wydawane pozycje zwarte m.in. autorstwa Urszuli Krzyżanowskiej-Łagowskiej  Znać swój los . W tym samym czasie, bo od 1984 roku podczas zjazdu w dniach 8-9. XII , niemal jednogłośnie została wybrana przewodniczącą Sekcji Pielęgniarek i Położnych przy Radzie Krajowej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Opieki Zdrowotnej. Sekcja zajmowała się rozwiązywaniem problemów zawodowych i bytowych przedstawicieli tych dwu profesji. Od 1991 członkini- założycielka Komitetu Upowszechnienia Karmienia Piersią powołanego przez UNICEF, WHO, Ministerstwo Zdrowia. Oprócz promowania karmienia piersią ma on prawo nadawania szpitalom tytułu „Szpital przyjazny dziecku”.

Oddanie pracy społecznej, niezwykłe zaangażowanie i talent organizacyjny zaowocowały wyborem P. Elżbiety do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, gdzie pełniła obowiązki sekretarza a następnie skarbnika. Niezastąpiona w pozyskiwaniu sprzymierzeńców do organizowania konferencji, kongresów, zjazdów , warsztatów naukowych. Jej wielką zasługą było znalezienie sponsora i zorganizowania delegacji PTP na obchody stulecia ICN (1999) do Londynu.

Na Krajowym Zjeździe PTP w Chełmie, 25 stycznia 2002 roku została wybrana przewodniczącą Zarządu Głównego PTP. Funkcję tę pełniła do 2005 roku. Podczas przewodniczenia Zarządowi Głównemu reprezentowała nasze środowiska zawodowe na międzynarodowych kongresach w  Kopenhadze, Tai Pei w Genewie. Dzięki prowadzeniu programu Leonardo Da Vinci uczestniczyła w roboczych spotkaniach w Finlandii, Holandii, na Węgrzech organizowała spotkania w Polsce.

Uczestniczyła w doskonaleniu zawodowym dotyczącym opieki nad kobietą podczas porodu zorganizowanym w Hadze

Na zaproszenie położnych z WHO wraz ze Stefanią Hoch i pięcioma położnymi – nauczycielkami, uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym do Szwajcarii. Celem było zapoznanie się ze szkołami i szpitalami prowadzącymi kształcenie położnych.

Dzięki pomocy, uporowi i intensywnym staraniom Elżbiety Chróścickiej powstały Wyższe Szkoły  Pielęgniarstwa w Ciechanowie, Łomży oraz Koło PTP na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Elżbieta Baum-Chróścicka nadal działa społecznie i z oddaniem służy idei  upowszechniania karmienie piersią i organizacji szpitali przyjaznych dziecku. Lubi podróże, przyrodę , smutki porzuca pielęgnując ogród, niezmiennie wrażliwa na hasło „pomoc”.

 

Elżbieta Baum-Chróścicka - 1985 przewodnicząca Sekcji PiP FZZPOZ Artykuł w  "Pielęgniarka i Położna" nr1 z 1985 r.
Konkurs "Złoty Czepek" 1988 Chorzów. Konferencja Sekcji PiP

 

2002 r. K.Wolska-Lipiec, A.Kulikowska, Elżbieta Baum-Chróścicka Elżbieta Baum-Chróścicka - Warsztaty. Supraśl 2002.
VII Kongres. Sopot 2004