Czasopisma

Absolwentki pierwszych szkół pielęgniarstwa odczuwały ogromną potrzebę jednoczenia się, wymiany myśli, doświadczeń, pogłębiania wiedzy. Z chwilą powstania Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych oraz wejścia do Międzynarodowej Rady Pielęgniarek koniecznością stało się znalezienie płaszczyzny umożliwiającej zaspokojenie zgłaszanych potrzeb środowiska. Początkowo możliwość upowszechniania doświadczeń i refleksji nad pielęgniarstwem stworzyło czasopismo „Pielęgniarka” pod redakcją Elżbiety Rabowskiej wydawane przez absolwentki Poznańskiej Szkoły Pielęgniarstwa PCK.W tym czasie istniały również pisma zawierające tematykę medyczną: „Polski Czerwony Krzyż”, ”Nowiny Akuszeryjne” 1922),”Głos Pielęgniarki” (1939)( Budziła się świadomość zawodowa pielęgniarek a wraz z nią zapotrzebowanie na wiedzę o przemianach w pielęgniarstwie o powstających jego nowych dziedzinach. III. Walny Zjazd PSPZ (listopad 1928) zdecydował o wydawaniu czasopisma zawodowego o znacznie szerszym zasięgu Pierwszy numer miesięcznika „Pielęgniarka Polska” ukazał się w lipcu 1929 roku.(J. Kaniewska-Iżycka 1987).Przez dziesięć lat istnienia pisma(1929-1939) jego redakcją kierowała Hanna Chrzanowska Do roku 1932 we współpracy z Jadwigą Suffczyńską a następnie z Marią Starowieyską. Do pracy w  Komitecie Redakcyjnym zapraszani byli wybitni specjaliści i autorytety w dziedzinie medycyny jak i pielęgniarstwa.

Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego posiada wszystkie numery „Pielęgniarki Polskiej”. Problematyka poruszana na łamach pisma są nadal aktualne.

W okresie powojennym czasopismem integrującym środowisko pielęgniarek i położnych był miesięcznik „Pielęgniarka i Położna” 1958 – 2008.

Od 1993 roku istnieje oficjalne czasopismo naukowe "Problemy Pielęgniarstwa" powołane przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Opracowanie: Krystyna Wolska-Lipiec

Wykaz artykułów w Pielęgniarce Polskiej

Roczniki - 1929 Roczniki - 1930 Roczniki - 1931 Roczniki - 1932 Roczniki - 1933
Roczniki - 1934 Roczniki - 1935 Roczniki - 1936 Roczniki - 1937 Roczniki - 1938 Roczniki - 1939