Janina Fetlińska 1952 – 2010

Senator Rzeczypospolitej Polskiej VI i VII kadencji

 


Odznaczenia i nagrody:


  • odznaczona pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

  • odznaczona pośmiertnie Krzyżem Honorowym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Ad Amicum

  • medal: „ Za Zasługi dla Miasta Ciechanowa”
  • medal: „ Za Zasługi dla Województwa Ciechanowskiego” - 1996 r.
  • nagroda:  Za działalność dydaktyczno- wychowawczą Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie - 2005 r.
  • laureatka Złotej Honorowej Odznaki Fundacji  „Promocja Zdrowia” - 2001 r.
  • odznaczona  „Nagrodą Białego Kruka” za Propagowanie Zdrowego Stylu Życia Wolnego od dymu tytoniowego - 2003 r.
  • odznaczona Odznaką Honorową Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego - 2007 r.
  • odznaczona Odznaką Ministra Zdrowia „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia" - 2008 r.
  • otrzymała tytuł „Amici bibliothecae” Głównej Biblioteki Lekarskiej w 2006 r.

 

Janina Fetlińska z domu Galicka, urodziła się 14 czerwca 1952 roku w miejscowości Tuligłowy w woj. podkarpackim.

Wykształcenie:

Ukończyła Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Krakowie w 1971 r.

Ukończyła Wydział Pielęgniarski Akademii Medycznej w Lublinie  w 1977 r.

Jako pierwsza polska pielęgniarka uzyskała specjalizację pierwszego stopnia w zakresie medycyny społecznej, specjalizację drugiego stopnia w zakresie organizacji ochrony zdrowia oraz stopień doktora nauk medycznych w zakresie pielęgniarstwa  w 1986 r.

W 1991. ukończyła Podyplomowe Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Przedwczesna śmierć udaremniła Jej obronę rozprawy habilitacyjnej w Polskiej Akademii Nauk, nt. kształcenia pielęgniarek na poziomie akademickim od roku 1969 w Polsce.

Jest autorką kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych.

Praca zawodowa i zasługi.

Pracę zawodową rozpoczęła w Klinice Chirurgii Szczękowej PSK nr 1. przy AM w Krakowie, początkowo na stanowisku pielęgniarki odcinkowej a następnie instrumentariuszki na sali operacyjnej.

Po ukończeniu studiów kierowała Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Ciechanowie (1977-1991). W 1991 roku została dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia. Zespół którym kierowała, wygrał konkurs Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Banku Światowego na utworzenie eksperymentalnego konsorcjum zdrowia. Została Dyrektorem Biura Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia (1994-1998). Praca na tym stanowisku umożliwiła Jej podjęcie prac badawczych, organizacyjnych i szkoleniowych związanych z planowaniem strategicznym w ochronie zdrowia.

W latach 2000- 2002 kierowała Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie. Brała czynny udział w realizacji Programu Rozwoju Polskiej Służby Zdrowia, Rządu Polskiego i Banku Światowego. Była ekspertem, a następnie dyrektorem Programu Rozwoju Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Samorządu Pielęgniarskiego Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych i Rządu Kanadyjskiego (1993-1994). Uczestniczyła w Programie PHARE w zakresie rozwoju POZ w Polsce (1993-1994).

W latach 1992-1993 była członkiem zespołu, przygotowującego pierwszą wersję reformy POZ. Pracowała również w Zespole Ekspertów ds. Pielęgniarstwa w POZ przy Biurze Naczelnej Pielęgniarki Kraju. W latach 1992-1998, w ramach utworzonego Zespołu ds. Promocji Zdrowia przy Biurze Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia, przewodniczyła przygotowaniu  koncepcji, a następnie wdrożeniu programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób.

Współpracowała m.in. z zespołem prof. Witolda Zatońskiego na rzecz zwalczania palenia tytoniu; była pierwszą Przewodniczącą Koalicji Organizacji Pozarządowych zrzeszonych pod nazwą Obywatelskiej Koalicji „Tytoń albo Zdrowie” (2003-2005).

Działalność na rzecz środowiska pielęgniarek

Działania na rzecz rozwoju zawodowego i kształcenia pielęgniarek były zawsze istotnym elementem pracy dr Janiny Fetlińskiej. Jej zasługą było opracowanie kompetencji i usytuowanie pielęgniarek rodzinnych w kształtującej się koncepcji POZ opartej o system lekarza rodzinnego. Była pierwszym Prezesem Stowarzyszenia Kolegium Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych/Rodzinnych w Polsce (1994-1997). Biuro Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia było miejscem kształcenia pielęgniarek dla całego regionu. Uczestniczyła w pracach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, współorganizowała z prof. Zygmuntem Sadowskim Stowarzyszenie Pielęgniarek Promujących Zdrowie.

Od roku 1992 działała w Stowarzyszeniu Menadżerów Ochrony Zdrowia. Tworzyła samorząd pielęgniarski na Mazowszu; wielokrotnie była delegatem na Zjazd Krajowy Pielęgniarek i Położnych.

Jako inicjatorka kształcenia pielęgniarek w zakresie specjalności promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, została wicedyrektorem współorganizowanego Instytutu Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Ciechanowie, na Wydziale Pedagogicznym ówczesnej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora (obecnie Akademii Humanistycznej) w Pułtusku.

Janina Fetlińska była inicjatorką utworzenie kierunku pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie 2001. W roku 2002 objęła stanowiska dyrektora Instytutu Ochrony Zdrowia\PWSZ w tej uczelni.

Inicjowała tłumaczenia i opracowania podręczników dla pielęgniarek oraz recenzowała prace naukowe dla wielu wydawnictw. Była inicjatorem polskiego wydania podręcznika Barbary Bates „A Guide Physical Examination and History Taking”, wyd. J.B. Lippincott  Philadelphia, który był niezwykle przydatny dla pielęgniarek i studentów pielęgniarstwa.

Była członkiem towarzystw naukowych i społecznych: Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (od 1971) PCK, Polskiego Stowarzyszenia Medycyna Społecznej, NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Środowiskowych-Rodzinnych, Stowarzyszenia Menadżerów Ochrony Zdrowia, Stowarzyszenia Przyjaciół Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Działalność naukowa

Opublikowała kilkadziesiąt artykułów i prac naukowych z zakresu pielęgniarstwa, promocji zdrowia i zdrowia publicznego.

Działalność na rzecz środowiska lokalnego i krajowego

Janina Fetlińska była inicjatorką Ciechanowskiego Forum Zdrowia 1998 i Akademickiego Forum Zdrowia 2003, organizatorką plenerowych, edukacyjnych imprez prozdrowotnych, m.in.: Światowego Dnia Serca, Ciechanowskiego Tygodnia bez Papierosa, Światowego Dnia Chorego, Światowego Dnia Zdrowia, Światowego Dnia bez Tytoniu.

Pełniła urząd radnej powiatu ciechanowskiego I (z listy AWS) i II kadencji (z listy PIS).W latach 2005– 2007 była senatorem RP VI kadencji oraz członkiem Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach parlamentarnych w 2007 r. - w drodze reelekcji - uzyskała mandat senatora RP VII kadencji, otrzymując rekordową liczbę głosów. Wśród swoich wyborców w regionie ciechanowsko-płockim ceniona była za ogromne zaangażowanie i troskę wobec drugiego człowieka oraz za działalność na rzecz służby zdrowia w Polsce.  Była jednym z najbardziej aktywnych i pracowitych senatorów. Pomagała wszystkim, którzy tej pomocy potrzebowali – nie pytając o poglądy polityczne. Wychodziła poza klasyczny typ polityka: była przede wszystkim pielęgniarką - społecznikiem, osobą o ogromnej wrażliwości społecznej.

Zginęła w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. udając się na uroczystość obchodów 70 rocznicy zbrodni katyńskiej.

Pochowana 21 kwietnia 2010 r. w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie.

 

opracowanie: Krystyna Wolska - Lipiec na podstawie materiałów prywatnych Rodziny Janiny Fetlińskiej


 

Świadectwo Dojrzałości
Liceum Medycznego Pielęgniarstwa 1971 r.
legitymacja członkowska PTP 1971 r. indeks - Akademia Medyczna w Lublinie 1973 r. dyplom Doktora Nauk Medycznych w zakresie pielęgniarstwa 1986 r.

 

legitymacja Nauczyciela Akademickiego

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie 2002 r.

nagroda "Białego Kruka" 2003 r.
zaświadczenie PKW  2005 r. legitymacja Senatora RP 2005 r..

 

plakat wyborczy 2006 r.
Janina Fetlińska - reprezentant Polski w Radzie Europy legitymacja reprezentanta Zgromadzenia Parlamentarnego w Radzie Europy w Strasbourgu 2006  r.

zaświadczenie PKW  2007 r.Rodzina Galickich.Na kolanach u mamy jako najmłodsza z sióstr.

w wieku 14 lat w Warszawie

pierwsza praca

zdjęcia legitymacyjne

 

Janina Fetlińska  - Senator RP

zdjęcia z pogrzebu Janiny Fetlińskiej

Janina Fetlińska - autoreferat, czerwiec 2008 r.