O archiwum

Archiwum ma za sobą bogate i trudne losy. Przez dziesiątki lat nie posiadało dogodnego pomieszczenia. Prace związane z gromadzeniem i zabezpieczeniem zbiorów odbywały się w niekorzystnych warunkach. Dokumenty przechowywane były w domach prywatnych oraz w piwnicach i na antresolach w lokalu Stołecznego Oddziału PTP przy ul. Koszykowej 8. Kiedy Stołecznemu Oddziałowi wymówiono wynajmu lokalu materiały te (od stycznia 1999 do jesieni 2000 roku) umieszczono w przeznaczonym do rozbiórki baraku przy Instytucie Matki i Dziecka  przy ul. Kacprzaka (w tym czasie działalność Komisji była zawieszona). W 2000 roku dzięki życzliwej współpracy ZG PTP z Mazowiecką Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych oraz Dyrekcją Hotelu Pielęgniarskiego  w Warszawie przy ul. Reymonta 8 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie  mogło wynająć lokal na swoją siedzibę. Początkowo archiwum ulokowano w dość obszernej piwnicy. Mimo trudnych warunków (bez dotacji finansowych, komputera, telefonu). Komisja pod kierunkiem Haliny Steckiej–Fejfer wznowiła swoją działalność. Dzięki niezwykłej ofiarności archiwistki Barbary Purtak i archiwistki Archiwum Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa Anieli Jabłkowskiej–Sochańskiej oraz zaangażowaniu i determinacji członkiń  zespołu, zbiory porządkowano i udostępniano na potrzeby opracowań i licznych prac naukowych. W miarę możliwości dyrekcji hotelu warunki poprawiały się. Nastąpiły dwie kolejne przeprowadzki. Otrzymaliśmy pomieszczenie, w którym można było rozpocząć spokojną pracę. Dzięki pomocy ZG PTP, sponsorów, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych darowizn członków Komisji, lokal został umeblowany i wyposażony w podstawowy sprzęt. Po ocenie zasobów i  możliwości zakresu działalności dla środowiska zawodowego archiwum otrzymało tytuł Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego, a 16 września 2008 roku na uroczystym otwarciu zostało nazwane imieniem Barbary Purtak.

Komisja Historyczna i Centralne Archiwum działają wyłącznie dzięki pracy społecznej jej członków.

Ulotka z otwarcia Archiwum

Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego im. Barbary Purtak gromadzi, zabezpiecza i udostępnia dokumenty: biografie i pamiątki pielęgniarek zasłużonych dla zawodu, Ojczyzny i społeczeństwa, odznaczonych Medalem Florence Nightingale, zasłużonych dla szkolnictwa, kształcenia i doskonalenia zawodowego, lecznictwa; monografie szkół i szpitali; opracowania dotyczące historii pielęgniarstwa; udziału zgromadzeń zakonnych w rozwoju pielęgniarstwa. Dokumentuje: udział pielęgniarek i położnych w walkach o niepodległość; w pracach rządu, historię organizacji pielęgniarskich zagranicznych i krajowych; Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych; Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych; Samorządu Pielęgniarek i Położnych; licznych stowarzyszeń specjalistycznych oraz losy pielęgniarek represjonowanych.

W Centralnym Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego im. Barbary Purtak znajdują się zbiory Archiwum Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa oraz Szkoły Pielęgniarstwa im. Pielęgniarek Warszawy.

CAPP archiwizuje dokumentację działalności PTP w zakresie: współpracy z zagranicą; publikacji wydawnictw – podręczniki do nauki pielęgniarstwa; książki ukazujące działania pielęgniarek i położnych w czasie wojny; czasopisma pielęgniarskie; organizacji kongresów krajowych i zagranicznych, olimpiad, konkursów; warsztatów naukowych; wczasów lingwistycznych; konferencji; komisji problemowych – szczególnie Komisji Historycznej; patronatu nad Kołem Liderów Pielęgniarstwa i Studenckimi Kołami PTP; działalności artystycznej i twórczości pielęgniarskiej; promowania prac dyplomowych i magisterskich.

Zasób CAPP przekracza 100 m.b. akt, obejmując ponad 20 tys. jednostek archiwalnych. Na obecnym etapie prace w archiwum koncentrują się głównie na digitalizacji zbiorów. W związku z tworzeniem WMPP zewidencjonowano przeszło 5 tys. j.a., w tym ponad 3 tys. j.a. dotyczących biografii zasłużonych pielęgniarek, laureatek Medalu Florence Nightingale, ponad 1 tys. j.a. dotyczących pierwszych szkół pielęgniarstwa, pozostałe zewidencjonowane akta dotyczą innych obszarów tematycznych.

 

Główna Komisja Historyczna współpracuje z Zakładem Historii Medycyny Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Pamięci Narodowej, Archiwami Państwowymi, Archiwum Sejmu, Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, organizacjami pielęgniarek i położnych. Szczególne podziękowania za współpracę kierujemy do Krakowskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich oraz Zgromadzenia SS Dominikanek z Krakowskiego Gródka.


 

PROSIMY O WSPÓŁPRACĘ

Zbieramy dokumenty, pamiątki, sztandary szkół, które zakończyły swoją działalność, czepki, mundury, broszki szkół, kroniki, fotografie, filmy, wspomnienia i korespondencje, znaczki i karty pocztowe z wizerunkami pielęgniarek i położnych, wycinki z prasy, sprzęt i narzędzia którymi posługiwały się pielęgniarki.

Ze zbiorów Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie, ul. Świętojerska 5:

 


Autor zdjęć: Tomasz Budzarek

Nasze osiągnięcia

2014 r - udział w projekcie  dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Centralne Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego im. Barbary Purtak wspólnie z Fundacją Ośrodka Karta uczestniczyło w 2014 roku w realizacji projektu „Opracowanie, ochrona, digitalizacja, upowszechnienie archiwaliów Ośrodka KARTA oraz innych archiwów społecznych” w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Udział w programie umożliwił przygotowanie katalogu i inwentarza kolekcji archiwalnej: Historia pierwszych szkół pielęgniarstwa. Do opracowania wytypowano Warszawską Szkołę Pielęgniarstwa, Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy, Szkołę Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9 w Warszawie.

CAPP opracowało i udostępni we własnej siedzibie kolekcję archiwalną wraz z katalogiem i inwentarzem w ilości 2000 stron dokumentów.

Mamy nadzieję, że przedstawione poniżej katalogi i inwentarz kolekcji ułatwią Państwu znalezienie i zapoznanie się z ciekawymi dokumentami.

Inwentarz -Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9

Inwentarz - Medyczne  Studium Zawodowe nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy. Patronki szkoły

Inwentarz - Helen Bridge

Katalog kolekcji -  Państwowa Szkoła Pielęgniarstwa Nr 2 przy ul. Wilczej 9

Katalog kolekcji - Medyczne  Studium Zawodowe nr 1 im. Pielęgniarek Warszawy. Patronki szkoły

Katalog kolekcji - Helen  Bridge