II wojna światowa

I nastał czas wojny, najstraszliwszy czas w XX wieku

Rankiem 1 września 1939 roku wojska niemieckie, łamiąc pakt o nieagresji, przekroczyły granice II Rzeczypospolitej. Cały świat uznał tę datę, za poczatek II wojny światowej. W czwartym dniu wojny wojska najeźdźcy dotarły pod Warszawę, rozpoczęło się oblężenie stolicy. Mimo niezwykłej woli walki, determinacji i bohaterstwa polskie wojsko, którego liczebność i wyposażenie były niewspółmierne do siły wroga, ponosiło ogromne straty. Trudności organizacyjne potęgowała konieczność ewakuacji urzędów państwowych i ludności cywilnej.Mimo panującego chaosu Warszawa chciała walczyć. Ogromne zasługi w organizacji życia i niesieniu pomocy ludności cywilnej położył Stefan Starzyński, prezydent Warszawy. Dowództwo obrony Warszawy, z rozkazu Naczelnego Wodza Marszałka  Rydza-Śmigłego, objął gen.Walerian Czuma.

Wojsko niemieckie atakowało Warszawę ze szczególnym  okrucieństwem i wyraźnym zamiarem unicestwienia miasta, bombardowało kościoły i zabytki. Nie przestrzegało konwencji międzynarodowych chroniących szpitale i punkty ze znakiem organizacji Czerwonego Krzyża. Kilka dni później, 17 września wojska radzieckie zaatakowały granice Polski od wschodu. Polacy liczyli na pomoc koalicjantów – Francji i Wielkiej Brytanii – ale oczekiwana pomoc nie nadeszła. Zaczynało brakować amunicji i żywności. Niemcy ze zdwojoną siłą przypuścili szturm 25 września. Miasto zostało pozbawione prądu i wody, nadzieja na zwycięstwo słabła. Po dwudziestu ośmiu dniach dramatycznej obrony, 29 września  stolica się poddała. Nastał czas zaprzeczenia człowieczeństwa, czas represji, łapanek i egzekucji ulicznych, aresztowań, tortur, transportów do obozów koncentracyjnych i wywózek na roboty.

W latach wojny 1939-1945 Warszawa była głównym ośrodkiem i terenem działań konspiracyjnych Polaków, zarówno wojskowych jak i kierowania walką cywilną. Fenomenem na skalę światową było  utworzenie Państwa Podziemnego z delegaturą Rządu Polskiego na Uchodźstwie oraz konspiracyjnej, własnej Armii Krajowej.

Do walki z okupantem włączały się ogromne rzesze ludności cywilnej. W działaniach militarnych i akcjach sabotażu brała udział młodzież ze wszystkich warstw społecznych. Szczególnym zaangażowaniem wykazali się harcerze: starsi działając w tzw. grupach szturmowych młodsi w Małym sabotażu (malowane znaki Polski walczącej dodawały ducha Polakom, wściekały okupantów). Do pomocy wojsku i ludności cywilnej włączyła się Wojskowa Służba Kobiet.

W okresie okupacji niemieckiej Warszawa poniosła największe straty w ludziach: zginęło około 600-800 tysięcy mieszkańców; w samych egzekucjach ulicznych rozstrzelano lub powieszono około 5000 Polaków. (J.Masłowski, Pielęgniarki w II wojnie światowej, PZWL Warszawa 1976).

W okresie okupacji-większość ziem polskich została włączona do Rzeszy, około ¼ obszaru-nazwano Generalną Gubernią i poddano okrutnej polityce zniszczenia zarówno ludzi (w tym polskich Żydów) jak i całego dorobku materialnego Polski.

Część terenów wschodnich została zajęta przez Związek Radziecki. W okupowanych przez III Rzeszę 17 krajach Europy zorganizowano 9 tysięcy różnego rodzaju obozów dla ludności tych krajów, uwięziono w nich 18 milionów ludzi, śmierć poniosło 11 milionów.

Bardzo wysokie straty polskie wyniosły:

  • 6 milionów 30 tysięcy ofiar w ludziach (w tym 3,5 miliona polskich Żydów),
  • 200 tysięcy dzieci wywiezionych przymusowo w celach germanizacji (do kraju powróciło tylko 152!),
  • 2 miliony 460 tysięcy ludzi wywiezionych do pracy przymusowej w Rzeszy,
  • 2 miliony 478 tysięcy Polaków przymusowo przesiedlonych (pozostawiając cały dobytek życia!).

(Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1968)

W 1944 roku organizacje podziemne w Polsce skupiały około 350 tysięcy członków, w tym najliczniejsza Armia Krajowa – około 300 tysięcy ludzi. W okresie okupacji i powstania zginęło wielu pracowników służby zdrowia, około: 7 tysięcy 500 lekarzy, 2 tysiące 500 stomatologów, 2 tysiące pielęgniarek. (Mały Słownik Historii Polski)

W 1943 roku 19 kwietnia wybuchło powstanie w gettcie warszawskim, stłumione 8 maja. Przez 19 dni z bronią w ręku walczyło 600 powstańców, zginęło 7 tysięcy walczących i cywilów. Z walczących przeżyło tylko 9 osób (wśród nich jeden z przywódców, dr Marek Edelman), z mieszkańców 50 tysięcy (10% początkowej liczby Żydów przymusowo osiedlonych w getcie), którzy zostali wywiezieni do obozu zagłady w Treblince i tam wymordowani. Pomoc materialną i organizacyjną niosły powołane przez rząd Polski Podziemnej organizacje: Żegota, w uzbrojeniu Armia Krajowa i inne organizacje militarne, jak np. Gwardia Ludowa.
Za: hasło Powstanie w getcie w: Mały Słownik Historii Polski, Wiedza Powszechna, wyd. III, Warszawa 2000.

Na terenie okupowanej Polski-Niemcy utworzyli ponad 2 tysiące koncentracyjnych obozów zagłady i jenieckich obozów pracy.

W latach 1939-1945 ofiary największych niemieckich obozów koncentracyjnych wynosiły:

  • Ravensbruck ponad 130 tysięcy więźniów, zginęło 92 tysiąc
  • Auschwitz–Birkenau (Oświęcim–Brzezinka) ofiar zarejestrowanych ponad 405 tysięcy, w ciągu 1789 dni istnienia obozu zginęło 340 tysięcy (niezarejestrowanych): wprost do komór gazowych kierowano niekiedy 20 tysięcy na dobę!
  • Prawdopodobna łączna liczba zabitych około 3,5 miliona!
  • Majdanek (od 1941) przeszło 300 tysięcy, zginęło 160 tysięcy (w tym około 100 pielęgniarek polskich),
  • Brzezinka–Birkenau szczególnie wiele więzionych pielęgniarek z różnych krajów.
  • Stutthof opierając się na numeracji więźniów obliczono, że przeżyło najwyżej 10%.

W trwającym 63 dni powstaniu warszawskim, 1 sierpnia 1944–2 października 1944, siły powstańców wynosiły około 40 tysięcy osób. Zginęło ponad 200 tysięcy mieszkańców Warszawy, około 20 tysięcy żołnierzy powstania, około 5 tysięcy pielęgniarek i sanitariuszek.

Zniszczenie miasta wyniosły: 84% budynków Warszawy lewobrzeżnej, w tym 90% budowli zabytkowych. Wszyscy mieszkańcy Warszawy zostali wypędzeni, wielu z nich wywieziono na roboty. Miasto spalono i zburzono. Do obozów jenieckich poszło 11 tysięcy 700 żołnierzy (wielu z rodzinami).

Opracowanie: Krystyna Wolska-Lipiec na podstawie suplementu do wystąpienia polskiego na Międzynarodowej Konferencji Pielęgniarek i Położnych Limerick ( Irlandia) 2004, opracowanego przez Anielę Jabłkowską- Sochańską

 

 

 

suplement do polskiej prezentacji na konferencji Limerick 2004, wydane przez "Pielęgniarka i położna", maj 2004

Pielęgniarki należące do Armii Krajowej

Udział pielęgniarek w konspiracji w latach wojny 1939-1945

Pielęgniarki, które pracowały w pociągach sanitarnych w wojnach 1920r i 1939r

Pielęgniarki, które zginęły w czasie okupacji