Represje

Represje są środkiem nacisku na społeczeństwo, formą prześladowania osób uznanych za przeciwników politycznych, wrogów. Były one szeroko stosowane w okresie II wojny światowej wobec Polaków przez okupantów niemieckich, radzieckich i bandy UPA. Ich celem było zniszczenie inteligencji polskiej a szerzej ujmując wszystkich Polaków przejawiających dążenia niepodległościowe. Przejawiały się w różnych formach poczynając od upokorzeń, ograniczenia praw obywatelskich, aż po najbardziej okrutne: wysiedlenia, wywózki na roboty do Niemiec, deportacje do ZSRR, masowe rozstrzeliwania, aresztowania, osadzanie w więzieniach, gułagach, obozach koncentracyjnych gdzie poddawano ludzi przemyślnym torturom, rozstrzeliwanie, palenie domostw, bestialskie mordowanie niewinnych ludzi.

Po zakończeniu wojny represje były nadal stosowane, tym razem przez rodzime Urzędy Bezpieczeństwa jak i NKWD. wobec Polaków, którzy chcieli niepodległej Polski, sprzeciwiających się wprowadzaniu na siłę ustroju komunistycznego.

Utrudniano młodzieży inteligenckiej dostawanie się na studia. Osoby uznane za przeciwników politycznych zwalniano z odpowiedzialnych stanowisk pracy. Nadal były aresztowania, osadzanie w więzieniach bez orzeczeń sądów, bądź z orzeczeniami typu politycznego: kierowania karnie młodzieży do wojska, pracy w kopalniach  itp., nierzadko stosowano tortury i karę śmierci.

Opracowanie: Barbara Dobrowolska