Halina Stecka - Fejfer (1921 – 2011)

 

Odznaczenia:

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1981)

  • Odznaka Honorowa Sybiraka  (1995)

  • Odznaka Honorowa Sybiraka –Krzyż z Mieczami (2005)

Halina Stecka urodziła się w Łodzi 6.07.1921r. w rodzinie inteligenckiej. Uczęszczała do gimnazjum M. Waszczyńskiej w Łodzi. Wybuch drugiej wojny światowej w 1939r. zastał ją w Bereżanach w województwie Pińskim, gdzie spędzała wakacje u swojej starszej siostry. 13 kwietnia 1940r wraz z członkami rodziny została deportowana do północnego Kazachstanu gdzie przebywała przez 6 lat. Tam, podobnie jak wielu Polaków, wykonywała bardzo ciężką pracę fizyczną pracując w elewatorze, w kołchozie, w sowchozie przy budowie torów kolejowych w okolicach Akolińska. Od 1944r zatrudniona była jako kucharka i zaopatrzeniowiec w przedszkolu dla dzieci polskich. Na skutek ciężkiej pracy zachorowała i dwukrotnie była hospitalizowana. Rehabilitacja po chorobie trwała około roku. Do Polski wróciła pierwszym transportem 8.05.1946r.

W 1947r. wstąpiła do dwuletniej Łódzkiej Szkoły Pielęgniarstwa (później Państwowej Szkoły Pielęgniarstwa nr 1). Była słuchaczką II kursu. Dyplom ukończenia szkoły uzyskała w listopadzie 1949r. W owym czasie wszystkie absolwentki kierowane były do placówek służby zdrowia na podstawie nakazu dwuletniego okresu zatrudnienia w konkretnej miejscowości i placówce. Pani Halina otrzymała skierowanie do szpitala dziecięcego im. Anny Marii (później im. Korczaka) w Łodzi. Po trzech miesiącach pracy w oddziale niemowlęcym została przeniesiona na chirurgię gdzie powierzono jej stanowisko oddziałowej. Do niej również należało odwiedzanie rodzin dzieci wypisanych ze szpitala celem sprawdzania realizacji zaleceń lekarskich przez opiekunów dzieci.

W październiku 1954r. przeniosła się do Warszawy i podjęła pracę w Lecznicy Ministerstwa Zdrowia na oddziale pediatrii. Po pięciu latach zdecydowała się na przeniesienie do nowopowstającego szpitala Grochowskiego. Początkowo zatrudniona była na stanowisku oddziałowej w oddziale chorób wewnętrznych, a od 1960r na stanowisku przełożonej pielęgniarek.

W 1965r. otrzymała z WHO roczne stypendium ze skierowaniem na Uniwersytet do Edynburga na Wydział Pielęgniarski, kierunek: organizacja szpitali. W ramach tego stypendium zapoznawała się również z programami kształcenia pielęgniarek w Belgii i Danii.

Po powrocie do kraju rozpoczęła pracę w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Warszawie  przy ul. Lindleya 4. na stanowisku przełożonej pielęgniarek.

Halina Stecka-Fejfer (w białej bluzce)

podczas uroczystości poświęcenia siedziby ZG PTP przy ul.Koszykowej 8. 1958rok

W latach 1970 – 1972 zatrudniona była na stanowisku starszego inspektora ds. pielęgniarstwa w Zarządzie Szpitali Miejskich w Warszawie. Wobec likwidacji tej placówki przeszła na krótko do pracy w Wydziale Pomocy Społecznej. Kolejnym miejscem pracy, również na stanowisku przełożonej był Obwód nr 1 na Saskiej Kępie 61. Tam głównym jej zadaniem było zreformowanie pracy pielęgniarek środowiskowych i zwiększenie nadzoru nad ich pracą. Na życzenie kierownictwa Wydziału Zdrowia Praga Południe podjęła pracę na stanowisku kierownika żłobka dzienno – tygodniowego w Rembertowie z zadaniem zorganizowania pracy personelu. Po wywiązaniu się z tego zadania przeniosła się do szpitala zakaźnego nr 1 gdzie powierzono jej stanowisko przełożonej pielęgniarek. Okres od 1.11.1975 r do 30.04.1978 był to czas bardzo wytężonej pracy, którą łączyła z podjętymi  studiami zaocznymi na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej- Curie w Lublinie na Wydziale Pedagogiki. Studia ukończyła w 1977r. uzyskując tytuł mgr pedagogiki.

W tym czasie ukończona została budowa szpitala przy ul. Kondratowicza 8 i rozpoczął się okres zatrudniania personelu. Pani Halina skorzystała z oferty Stołecznego Wydziału Zdrowia i zatrudniona została w tym szpitalu na stanowisku naczelnej pielęgniarki. Do głównych jej zadań należało dokonywanie właściwego doboru kadry pielęgniarskiej i personelu pomocniczego, wyposażanie oddziałów i przygotowanie personelu do czekających go zadań szkoleniowych, jakie wynikały z faktu iż placówka była częścią organizacyjną Akademii Medycznej. 30.04.1982r. p. Fejfer przeszła na emeryturę, ale nie było to równoznaczne z zawieszeniem pracy zawodowej.

W latach 1983-1991 pracowała w Stołecznym Ośrodku Doskonalenia Kadr Medycznych mieszczącego się przy ul. Wiejskiej 19, w charakterze kierownika i wykładowcy dwumiesięcznych kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek oddziałowych.

Poza pracą zawodową p. Stecka - Fejfer zaangażowana była w różne prace społeczne.W latach 1955 –1957 była mężem zaufania w Związkach Zawodowych Służby Zdrowia w Lecznicy Ministerstwa Zdrowia. Była także dwukrotnie ławnikiem Okręgowego Sądu Karnego (1958-1970) i ławnikiem Okręgowego Sądu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo aktywnie działała w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim od chwili jego powstania. Była organizatorką kół terenowych PTP w placówkach w których była zatrudniona. Od 1968r. była członkiem Komisji Historycznej przy ZG PTP, a od 1992r. do 2005r. pełniła funkcję przewodniczącej tej komisji. Opracowała szereg biografii pielęgniarek.

Pierwsze posiedzenie Komisji Historycznej w nowym lokalu ZG PTP , w Warszawie przy ul. Reymonta 8/12 w dniu 6.04.2000, pielęgniarki- członkinie Komisji Historycznej, od lewej: Przewodnicząca Halina Stecka-Fejfer, Maria Żmijewska-Laskowska, Hanna Kamińska, Eugenia Pytkowa

 

Była osobą zaangażowaną w pracę zawodową, wymagającą solidnej pracy zarówno od siebie jak i od podległego jej personelu, wykorzystującą nabytą wiedzę i doświadczenie do sprawnego funkcjonowania placówek.

Zmarła 29.08.2011r. w Gdańsku. Pochowana została w grobie rodzinnym w Łodzi na cmentarzu katolickim na Zarzewie.

Opracowała Barbara Dobrowolska

Na podstawie własnoręcznego życiorysu oraz innych dokumentów CAPTP